આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 30/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (30/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 30/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 30/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1000થી રૂ. 1471 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 950થી રૂ. 1500 … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 29/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (29/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 29/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 29/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1132થી રૂ. 1300 … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (28/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 28/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 28/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (28/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 28/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 28/11/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 965થી રૂ. 1469 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1157થી રૂ. 1311 … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 27/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 27/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (27/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 27/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 27/11/2023, સોમવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 999થી રૂ. 1469 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1168થી રૂ. 1282 … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 25/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 25/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ: જાણો આજના (25/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 25/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 25/11/2023, શનિવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 940થી રૂ. 1477 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1074થી રૂ. 1295 … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (24/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 24/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 24/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (24/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 24/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 24/11/2023, શુક્રવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 966થી રૂ. 1475 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 991થી રૂ. 1270 સુધીના … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (23/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 23/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 23/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (23/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 23/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 23/11/2023, ગુરૂવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 1120થી રૂ. 1477 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1157થી રૂ. 1261 સુધીના … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (22/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 22/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 22/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (22/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 22/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 22/11/2023, બુધવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 955થી રૂ. 1479 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1233થી રૂ. 1241 સુધીના … Read more

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Amreli Apmc Rate

Today 21/11/2023 Amreli Apmc Rate આજના અમરેલીના બજાર ભાવ Gkmarugujarat.com

આજના અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ: જાણો આજના (21/11/2023) કપાસ, મગફળી, તલ, ઘઉં, સોયાબીન વગેરેના ભાવ – Today 21/11/2023 Amreli Apmc Rate અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ (Amreli APMC Market Yard) ના તા. 21/11/2023, મંગળવારના બજાર ભાવની વાત કરીએ તો, આજના કપાસના બજાર ભાવ રૂ. 970થી રૂ. 1476 સુધીના બોલાયા હતા. જ્યારે શિંગ મઠડીના બજાર ભાવ રૂ. 1148થી રૂ. 1270 સુધીના … Read more